2 Απριλίου 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Πα.Μ.


1. Εισαγωγή
Το Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο σώμα του Ε.ΠΑ.Μ. και κανένα όργανο δεν τίθεται
υπεράνω αυτού, οι αποφάσεις που θα ψηφιστούν είναι δεσμευτικές για το σύνολο των
μελών του Ε.ΠΑ.Μ., και μπορούν να ανατραπούν ή να ανακληθούν μόνο από επόμενο
Συνέδριο. Το 1ο Συνέδριο του Ε.Πα.Μ., στο οποίο καλούνται να συμμετάσχουν μαζικά δια
των αντιπροσώπων τους όλα τα μέλη του Μετώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
αποτελεί αποφασιστικό βήμα στη συγκρότησή του.
H προσωρινή Πολιτική και η Οργανωτική Επιτροπή του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου,
κατέληξαν στην κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Διεξαγωγής του 1ου Συνεδρίου.
Για τη σύνταξη του Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
1. Η δημοκρατική λειτουργία σε όλες τις εκφάνσεις του Μετώπου.
2. Η πιο πλατιά δυνατή αντιπροσώπευση του συνόλου των οργανωμένων μελών του.
3. Η πιο πλατιά δυνατή συμμετοχή στον προσυνεδριακό διάλογο.
4. Ο σύντομος χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας.
5. Ο διατιθέμενος χώρος για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου τις συγκεκριμένες ημερομηνίες
που επελέγησαν, η χωρητικότητά του, οι δυνατότητες εξεύρεσης εναλλακτικών
ημερομηνιών και χώρων σε σχέση πάντα με τις πολιτικές εξελίξεις και τις οικονομικές
δυνατότητες του Μετώπου και της θέλησής μας για μη υπερβολική οικονομική
επιβάρυνση των μελών μας.
Ο παρών Κανονισμός αφού είχε αρχικά εγκριθεί ομόφωνα από τα προσωρινά Κεντρικά
Όργανα του Ε.Πα.Μ. και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις κατά τη
διαβούλευση μεταξύ των μελών του ΕΠΑΜ μέσω των πυρήνων τους οριστικοποιείται.
Ζητήθηκε κατά τη διαβούλευση από τα μέλη μας να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω
δεδομένα που δεν επέτρεπαν ούτε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια διαβούλευσης, ούτε
εκτεταμένες εναλλακτικές επιλογές.
α) δεν αναφέρεται σε πολιτικά ζητήματα, αλλά αφορά αποκλειστικά σε διαδικαστικά και
τεχνικά θέματα για την εύρυθμη λειτουργία του προσυνεδριακού διαλόγου και του ίδιου
του Συνεδρίου, που πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα,
β) τα ζητήματα που περιλαμβάνονται όπως η καθολικότητα ή η αντιπροσωπευτικότητα
του Συνεδρίου, το μέτρο εκλογής των αντιπροσώπων κτλ., υπόκεινται σε αντικειμενικούς
περιορισμούς που έχουν σχέση με το χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, τον αριθμό των
εγγεγραμμένων μελών, τις οικονομικές δυνατότητες του Μετώπου στην παρούσα
συγκυρία, το ραγδαίο ρυθμό των πολιτικών εξελίξεων κά.

γ) τη μέριμνα με βάση τον Κανονισμό αυτό, για την εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού
ελευθερίας των μελών και των πυρήνων, τόσο στη συμμετοχή του προσυνεδριακού
διαλόγου, της θεματολογίας του, της δυνατότητάς τους να προτείνουν θέματα προς
συζήτηση στο Συνέδριο που κατ΄ αυτούς θεωρούνται σημαντικά, επηρεάζοντας έτσι
αποφασιστικά την τελική διαμόρφωση της Ημερησίας Διάταξης αυτού, χωρίς να θίγουν
την Ιδρυτική Διακήρυξη και τα μετωπικά χαρακτηριστικά του Ε.ΠΑ.Μ.
δ) την εξασφάλιση της μεγίστης δυνατής αντιπροσώπευσης, σε σχέση με το χώρο και το
κόστος διεξαγωγής του Συνεδρίου και
ε) το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας,
ζητείται από όλα τα μέλη του Μετώπου, τους πυρήνες και τους Τομείς να συμβάλουν
αποφασιστικά στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας έχοντας επίγνωση της κρισιμότητας
των περιστάσεων μέσα στις οποίες πραγματοποιείται το Συνέδριο, το οποίο ουσιαστικά
είναι το Ιδρυτικό του Μετώπου με τη μορφή κόμματος.
2. Κανονισμός.
2.1. Χώρος και Ημερομηνία Διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Το 1ο Συνέδριο του Ε.Πα.Μ. θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 6η Απριλίου 2012, έως και
την Κυριακή 8 Απριλίου, δηλαδή θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες.
Ο χώρος του Συνεδρίου είναι ο ίδιος της Παναττικής Ολομέλειας, δηλαδή η αίθουσα
«Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο Αττικής.
Η ώρα έναρξης είναι η 16:00 της Παρασκευής 6ης Απριλίου 2012..
2.2. Τεχνική Προετοιμασία.
Επειδή το Συνέδριο θα συνέλθει στη περιοχή της Αττικής, ελήφθη απόφαση να
συγκροτηθεί Κεντρική Γραμματεία Διεξαγωγής του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια της
Παναττικής Ολομέλειας από μέλη των οργανώσεων της Αττικής που αυτοπροτάθηκαν με
βάση τις δυνατότητες τους (επαγγελματική κατάρτιση κτλ.), η οποία θα αναλάβει να
διεκπεραιώσει τη διεξαγωγή του Συνεδρίου σε όλες τις τεχνικές του λεπτομέρειες, όπως
π.χ. τις διαπιστεύσεις, τη διακίνηση και τη διαμονή, ή τη φιλοξενία των μελών που
προέρχονται από την Περιφέρεια, την επικοινωνία, την περιφρούρηση κτλ. Ήδη
συγκροτήθηκε και λειτουργεί με συγκεκριμένο Οργανόγραμμα και αντίστοιχα
χρονοδιαγράμματα, που δεν αφορούν τον παρόντα Κανονισμό. Στο τέλος του παρόντος
Κανονισμού επισυνάπτεται το προταθέν Οργανόγραμμα της Κεντρικής Γραμματείας
Διεξαγωγής του Συνεδρίου, για πληροφοριακούς λόγους. Τα έξοδα μετακίνησης των
αντιπροσώπων από την επαρχία θα καλυφθούν από τους ίδιους, ενώ θα ληφθεί μέριμνα
από την Κεντρική Γραμματεία Διεξαγωγής του Συνεδρίου για τη διαμονή τους με τη

φιλοξενία σε σπίτια συναγωνιστών. Για το λόγο αυτό η Κεντρική Γραμματεία θα πρέπει
από τώρα να διερευνήσει τις δυνατότητες και την εξασφάλιση χώρων φιλοξενίας.
2.3. Αντιπροσωπευτικότητα.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί δι΄ αντιπροσώπων που θα εκλεγούν από τους κατά τόπους
πυρήνες, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η πρόταση για εντελώς ανοικτό Συνέδριο με τη
συμμετοχή όλων των μελών που θα ήθελαν να συμμετέχουν δεν είναι δυνατή εξ’ αιτίας
πρακτικών ζητημάτων διαθεσιμότητας χώρου, χρόνου και κόστους.
2.4. Εκλογή Αντιπροσώπων.
2.4.1. Μέτρο Εκλογής Αντιπροσώπων.
Το εκλογικό μέτρο καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του
Μετώπου, όπως προκύπτει αυτός από την ηλεκτρονική μας βάση μέχρι τη δημοσίευση
του παρόντος Κανονισμού, καθώς και του διατιθέμενου χώρου. Με τη δημοσίευση του
Κανονισμού η βάση «κλειδώνει». Όποια νέα μέλη εγγραφούν δεν θα συμμετάσχουν στη
διεξαγωγή και τις εργασίες του Συνεδρίου.
Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία και τη χωρητικότητα της αίθουσας προκύπτει ένας
αριθμός δυνάμενων να συμμετάσχουν που αντιστοιχεί σε ένα αντιπρόσωπο ανά τρία (3)
εγγεγραμμένα μέλη μας (1/3). Ήτοι επιτυγχάνεται η ευρύτερη δυνατή αντιπροσώπευση.
2.4.2. Εκλογή Αντιπροσώπων σε ολομέλειες συγκροτημένων ήδη πυρήνων.
Οι κατά τόπους πυρήνες μετά το πέρας των συζητήσεων και των ψηφοφοριών, εάν
υπάρξουν επί της θεματολογίας του Συνεδρίου, που θα διεξαχθούν όπως περιγράφεται
παρακάτω στο αντίστοιχο άρθρο, θα συγκαλέσουν ειδική Συνέλευση όπου θα εκλεγούν
οι αντιπρόσωποι των μελών του πυρήνα με βάση το παραπάνω μέτρο εκλογής (1/3).
Με δεδομένο ότι οι κατάλογοι των εγγεγραμμένων μελών είναι κλειστοί μέχρι το πέρας
του Συνεδρίου και δεν μπορεί να γίνει εκκαθάριση των τυχόν μη ενεργών μελών, και
δεδομένου ότι οι περισσότεροι πυρήνες είναι νεοσύστατοι, δεν έχουν αποκτήσει
ρυθμούς «σφικτών» διαδικασιών και για την αποφυγή αδικιών απέναντι στα πλέον
ενεργά μέλη, δεν ορίζεται κεντρικά αναγκαιότητα απαρτίας προκειμένου οι πυρήνες να
εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους.
Για κάθε πυρήνα προκειμένου να εκλέξει αντιπροσώπους για το Συνέδριο στην
αντίστοιχη συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον 3 μέλη. Έτσι, με παρόντα
λιγότερα από τρία μέλη δεν εκλέγονται αντιπρόσωποι. Δηλαδή ανεξάρτητα των
εγγεγραμμένων μελών σε κάθε πυρήνα:
Με παρόντα από 3 έως 5 μέλη εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος.
Με παρόντα 6 έως 8 μέλη εκλέγονται δύο (2) αντιπρόσωποι.

Αντίστοιχα για 9 έως 11 μέλη αντιστοιχούν τρεις (3) αντιπρόσωποι.
Από 12 έως 14 μέλη τέσσαρες (4) αντιπρόσωποι.
Από 15 έως 17 παρόντα μέλη πέντε (5) αντιπρόσωποι κ.ο.κ.
Η επιλογή των υποψηφίων αντιπροσώπων γίνεται με προτάσεις, ή και αυτοπρόταση.
2.4.3. Εκλογή Αντιπροσώπων από μέλη μη ενταγμένα σε πυρήνες.
Επειδή υπάρχουν ακόμα περιοχές που δεν έχουν συσταθεί οργανωμένοι πυρήνες, αλλά
υπάρχει αριθμός εγγεγραμμένων μελών, ή υπάρχουν μέλη που για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχουν ενταχθεί σε πυρήνες της περιοχής τους, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην
διαδικασία εκλογής με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους.
α) Επικοινωνία με τη Κεντρική Γραμματεία (info@epam-hellas.gr), ή στο τηλέφωνο 210
3466224, για να πληροφορηθούν αν στη περιοχή τους λειτουργεί πυρήνας, έτσι ώστε να
σπεύσουν να ενταχθούν, ή να πληροφορηθούν που υφίστανται πυρήνες σε γειτονικές
περιοχές για να αποτανθούν.
β) Να σπεύσουν άμεσα να ενταχθούν σε γειτονικούς προς την περιοχή τους πυρήνες για
να ενταχθούν έστω προσωρινά και οι πυρήνες αυτοί είναι υποχρεωμένοι να τους
αποδεχθούν στη δύναμή τους με πλήρη δικαιώματα. Η πιστοποίηση των μελών αυτών θα
γίνει με κατάθεση όλων των αναγκαίων στοιχείων, δηλαδή: Ονοματεπώνυμο,
Πατρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αριθμό δελτίου ταυτότητας και η διασταύρωση θα γίνει έγκαιρα και πριν
την έναρξη της ψηφοφορίας στους πυρήνες μέσω της Κεντρικής Γραμματείας
(info@epam-hellas.gr), ή με άλλο τρόπο που θα ανακοινωθεί.
γ) Αν είναι δύσκολη η ένταξη σε γειτονικό της περιοχής τους πυρήνα να επικοινωνήσουν
με το κεντρικό Ε.ΠΑ.Μ. να ενημερωθεί ο αρμόδιος Τομέας, ο οποίος θα διευθετεί το
θέμα, είτε συνεισφέροντας στην άμεση συγκρότηση νέου τοπικού πυρήνα, αν
συγκεντρωθεί ένας αριθμός τουλάχιστον πέντε μελών, είτε στην ένταξή τους στον
εγγύτερο από πλευράς προσβασιμότητας πυρήνα, ώστε να προχωρήσουν μετά στις
διαδικασίες προσυνεδριακού διαλόγου και στην εκλογή αντιπροσώπων με την
περιγραφόμενη παραπάνω διαδικασία.
δ) τέλος θα ληφθεί μέριμνα, εφόσον είναι εφικτό, για τη συμμετοχή των μελών μας από
το εξωτερικό.
2.4.4. Επιλογή αντιπροσώπων.
Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο
υπευθυνότητας, τη μαχητικότητα που αρμόζει στο κίνημά μας, τη συνέπεια λόγων και
έργων, όπως και απέναντι στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν, να είναι σε θέση να
υπερασπίζονται κατά τον καλύτερο τρόπο τις αρχές και τα προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. Ο

ρόλος του συνέδρου είναι ιδιαίτερα σοβαρός διότι εκπροσωπεί τον πυρήνα του και τους
συναγωνιστές του. Γι΄αυτό το λόγο οι σύνεδροι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή
στην ενεργητική τους συμμετοχή ανελλιπώς σε όλες τις συνεδρίες, διαδικασίες, διάλογο
και ψηφοφορίες που θα γίνουν.
2.4.5. Πιστοποίηση και διαπίστευση αντιπροσώπων – συνέδρων και εισηγητών.
Η διαδικασία προσυνεδριακού διαλόγου και η εκλογή των αντιπροσώπων στους
πυρήνες, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το αργότερο τη Δευτέρα 2 Απριλίου
2012.
Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα εφοδιαστούν από τους πυρήνες τους με φόρμα
διαπίστευσης για το Συνέδριο, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, ο
πυρήνας και ο αριθμός των μελών που εκπροσωπούν - όπως και στοιχεία της
επαγγελματικής τους ιδιότητας και κατάστασης (πχ. Λογιστής με εξαρτημένη σχέση
εργασίας και νυν άνεργος ή πολιτικός μηχανικός – ελεύθερος επαγγελματίας ή
νοσοκομειακός γιατρός) για στατιστικούς λόγους. Η φόρμα αυτή θα συμπληρώνεται και
θα καταγράφεται επίσης στα πρακτικά συνεδριάσεων του πυρήνα. Τη φόρμα αυτή θα
φέρει μαζί του ο αντιπρόσωπος, για τη τελική του διαπίστευση στο χώρο του Συνεδρίου,
ενώ συγκεντρωτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των αντιπροσώπων, από κάθε
πυρήνα θα αποσταλεί με κάθε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο στη Κεντρική Οργανωτική
Επιτροπή μέχρι το αργότερο τη Τετάρτη 4 Απριλίου 2012, προκειμένου να υπάρξει η
διασταύρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων συνέδρων και να γίνει δυνατή η
ασφαλής τους διαπίστευση στο χώρο του Συνεδρίου.
2.4.6. Υποχρεώσεις υποψηφίων αντιπροσώπων.
Όλοι οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι, οφείλουν πολύ σύντομα κατά τις σχετικές
συνεδριάσεις των πυρήνων, να τοποθετηθούν καταθέτοντας την πολιτική τους σκέψη
(αντίληψη περί δημοκρατίας, λειτουργίας της κοινωνίας αλλά και θέματα που αφορούν
το μελλοντικό ρόλο του Ε.Πα.Μ., άλλα και της προτεινόμενης θεματολογίας), ώστε όλα
τα μέλη του πυρήνα να έχουν σαφή εικόνα για την πολιτική προσωπικότητα όσων
στείλουν να τους αντιπροσωπεύσουν στο κορυφαίο όργανο του Ε.ΠΑ.Μ.
Οι αντιπρόσωποι μεταφέρουν στο συνέδριο τόσο τις απόψεις των μελών των πυρήνων
τους όσο και τις προσωπικές τους απόψεις συμμετέχοντας ενεργά στις συλλογικές –
συνθετικές διεργασίες του Συνεδρίου και λογοδοτούν στη συνέχεια στον πυρήνα τους. Οι
πυρήνες μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για συγκεκριμένα πρόσωπα που επιθυμούν
να εκλεγούν στα κεντρικά όργανα, είτε από τον δικό τους είτε από άλλο πυρήνα.
2.4.7. Διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή των αντιπροσώπων.
Με τη ψηφοφορία θα επιλεγούν ως αντιπρόσωποι κάθε πυρήνα που θα έχουν
συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων κατά προτεραιότητα και μέχρις ότου

συμπληρωθεί ο αριθμός των προβλεπομένων αντιπροσώπων με βάση τον αριθμό των
μελών που θα ψηφίσουν και του εκλογικού μέτρου, όπως ακριβώς προβλέπεται
παραπάνω στο άρθρο 2.4.2. του παρόντος. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο που καταρτίζεται σε
κάθε πυρήνα καταγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων και το κάθε μέλος
μπορεί να ψηφίσει θέτοντας τόσους σταυρούς ανά υποψήφιο μέχρι το μέγιστο αριθμό
αντιπροσώπων που μπορεί να εκλέξει βάσει του μέτρου εκπροσώπησης. Θα πρέπει κατά
την ψηφοφορία να ληφθεί μέριμνα για τη δυνατότητα αντικατάστασης όσων
αντιπροσώπων για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορέσουν να προσέλθουν, από
επιλαχόντες κατά τη σειρά εκλογής τους, αφού αυτό έχει γνωστοποιηθεί πριν την έναρξη
του Συνεδρίου. Οι προσωρινές Επιτροπές του Ε.ΠΑ.Μ. προτείνουν κατά πλειοψηφία η
ψηφοφορία να είναι μυστική.
2.4.8. Παρατηρητές.
Ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλα
τα μέλη των πυρήνων που δεν εκλέχτηκαν αντιπρόσωποι. Οι παρατηρητές δηλώνουν την
πρόθεσή τους να παρακολουθήσουν το συνέδριο στους πυρήνες τους και ο πυρήνας
ενημερώνει την Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής του Συνεδρίου έως τις 2 Απριλίου το
αργότερο. Η Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής καταρτίζει την κατάσταση των παρατηρητών
και εκτιμά πόσους παρατηρητές έχει την αντικειμενική δυνατότητα να φιλοξενήσει το
Συνέδριο και ειδοποιεί τους πυρήνες. Οι παρατηρητές από την επαρχία θα πρέπει να
φροντίσουν οι ίδιοι ή οι πυρήνες τους για τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής τους. Για
διευκόλυνση τα μέλη θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο μέσω διαδικτύου,
με εξαίρεση τη διαδικασία εκλογής οργάνων.
Τα μέλη των προσωρινών επιτροπών του Ε.ΠΑ.Μ., επειδή οφείλουν να λογοδοτήσουν
στο Ανώτατο Σώμα του Μετώπου μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτό είτε ως παρατηρητές
με δικαίωμα λόγου, είτε ως σύνεδροι. Προκειμένου να έχουν δικαίωμα ψήφου στις
διαδικασίες του συνεδρίου και εκλογής στα κεντρικά όργανα του Ε.Πα.Μ., όπως αυτά
θα διαμορφωθούν με βάση το καταστατικό που θα ψηφιστεί, θα πρέπει να εκλεγούν
κανονικά ως σύνεδροι από τους πυρήνες τους, όπως ακριβώς προβλέπεται και για όλα
τα υπόλοιπα μέλη.
3. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίου.
Η ημερήσια διάταξη του εργασιών Συνεδρίου παραμένει ανοικτή προς συμπλήρωση της
θεματολογίας κατόπιν και των προτάσεων που θα υποβληθούν από τους πυρήνες στις
προσωρινές κεντρικές επιτροπές του Μετώπου μέχρι τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012.
Οι προτάσεις των πυρήνων για συγκεκριμένο θέμα που θα πρέπει κατά την εκτίμησή
τους να προστεθεί στην Ημερησία Διάταξη, θα υποβληθούν με αναλυτικό υπόμνημα -
εισήγηση, έτσι ώστε τα μέλη των προσωρινών οργάνων να προχωρήσουν στην
κωδικοποίηση των πιο σημαντικών θεμάτων και την προσθήκη τους στη θεματολογία

των συζητήσεων, και θα παραδώσουν στο Προεδρείο του Συνεδρίου. Επίσης θέματα που
θα προτείνουν οι πυρήνες ή μεμονωμένα μέλη θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα
προκειμένου να διεξαχθεί ανοικτός προσυνεδριακός διάλογος μέχρι το Συνέδριο. Θα
πρέπει οι συντονιστές των πυρήνων να φροντίσουν για την εκτύπωση των υλικών που θα
προκύψουν στο διάλογο για την πλήρη ενημέρωση και την ενεργητική συμμετοχή όλων
των μελών σ’ αυτόν. Η θεματολογία θα οριστικοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις
προτάσεις, οι οποίες θα ενταχθούν στην τέταρτη θεματική συνεδρία, με ψηφοφορία στο
Συνέδριο και σχετική απόφαση για την οριστικοποίηση της ημερήσιας διάταξης.
Υπενθυμίζουμε όμως ότι τρία είναι τα βασικά θέματα που θα πραγματευτεί και θα
αποφασίσει το Συνέδριο.
α) Ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του Καταστατικού του Μετώπου, όπου θα
αποσαφηνίζεται πλήρως η οργανωτική του δομή, ως Μέτωπο σε παράταξη μάχης πλάι
στο δοκιμαζόμενο Ελληνικό Λαό και προς την εκπλήρωση των βασικών του προταγμάτων,
όπως αυτά καθορίστηκαν στην Ιδρυτική μας Συνδιάσκεψη και η έναρξη ισχύος του άμα
τη ψήφισή του, για να καταστεί δυνατή η εκλογή των νέων Κεντρικών Οργάνων από το
Συνέδριο.
β) Η πολιτική των συμμαχιών του Μετώπου με άλλες δυνάμεις και κινήματα και
γ) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή μη του Ε.ΠΑ.Μ. απέναντι σε
ενδεχόμενες εκλογές.
Η πολιτική φυσιογνωμία του ΕΠΑΜ, η Ιδρυτική του Διακήρυξη, τα μετωπικά του
χαρακτηριστικά είναι μη διαπραγματεύσιμα.
3.1. Με δεδομένα τα παραπάνω η Ημερήσια Διάταξη των εργασιών του 1ου Συνεδρίου
του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου καθορίζεται αρχικά ως εξής:
3.1.1. Υποδοχή – Διαπίστευση συνέδρων - Έναρξη Εργασιών
3.1.2. Σύντομος εναρκτήριος χαιρετισμός από τη Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή
3.1.3. Χαιρετισμοί από προσωπικότητες και άλλες πολιτικές συλλογικότητες,
οργανώσεις, κόμματα που θα προσκληθούν και θα επιθυμούν να χαιρετήσουν.
3.1.4. Εκλογή του Προεδρείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παρακάτω.
3.1.5. Οριστικοποίηση της Ημερήσιας Διάταξης με ψηφοφορία από το σώμα του
Συνεδρίου.
3.1.6. Κοινός Απολογισμός των δύο προσωρινών κεντρικών Οργάνων του
Μετώπου.
3.1.7. Συζήτηση επί του Απολογισμού, ψήφιση ή καταψήφισή του.
3.1.8. Εκλογή των μελών των τριών βασικών θεματικών Συνεδριών (ομάδων
εργασίας του Συνεδρίου), που θα επεξεργαστούν και θα καταθέσουν τις τελικές
προτάσεις προς ψήφιση των τριών βασικών θεματικών ενοτήτων όπως

παρουσιάζονται ανωτέρω στο άρθρο 3, καθώς και τέταρτης θεματικής συνεδρίας
με επεξεργασία των τελικών προτάσεων όπως αυτές θα έχουν κατατεθεί από τους
πυρήνες.
3.1.9. Εισήγηση στην ολομέλεια από εκπροσώπους των επί μέρους συνεδριών
Συζήτηση και τελική ψηφοφορία για όλα τα ανωτέρω θέματα.
3.1.10. Ψηφίσματα.
3.1.11. Εκλογή τακτικών Κεντρικών Συντονιστικών Οργάνων του Μετώπου, όπως
αυτά θα έχουν διαμορφωθεί και θα προβλέπονται από το ψηφισθέν
προηγουμένως καταστατικό.
3.1.12. Λήξη των εργασιών του Συνεδρίου με πολιτική ομιλία για τις τρέχουσες
εξελίξεις.
4. Εκλογή Προεδρείου.
Το Προεδρείο θα είναι δεκαπενταμελές και θα προταθεί αρχικά από τις προσωρινές
κεντρικές επιτροπές του Μετώπου. Ωστόσο, η τελική διαμόρφωση του Προεδρείου
ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του σώματος του Συνεδρίου. Η ψηφοφορία θα
είναι ανοικτή με ανάταση χειρός και θα εκλεγούν επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά
μέλη. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση μεταξύ των μελών
της Αττικής και αυτών από την υπόλοιπη χώρα.
Η προσωρινή Πολιτική & Οργανωτική Επιτροπή του Ε.ΠΑ.Μ.
Τρίτη 28 Μαρτίου 2012

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Σε συνέχεια της παραπάνω ανάρτησης του Κανονισμού Λειτουργίας του 1ου Συνεδρίου του ΕΠαΜ και της Ημερήσιας Διάταξης του, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Πυρήνες (Ε.Πα.Μ. Web-Radio, 30/03/12).

Στην εκπομπή γίνεται:
-ενημέρωση για την “πορεία σύνθεσης” των 18 προτάσεων Καταστατικού (στα πρώτα 30 λεπτά της εκπομπής),
-συζήτηση για το θέμα των γενικότερων Συνεργασιών/Συμμαχιών (30’-60’, προσωπικές τοποθετήσεις των καλεσμένων),
-συζήτηση για τη συμμετοχή του Ε.Πα.Μ. σε ενδεχόμενες εκλογές (60’-120’, προσωπικές τοποθετήσεις των καλεσμένων).

Κώστας Καράλης, παραγωγός της εκπομπής, κάθε Παρασκευή 22:00-24:00
Καλεσμένοι:
-Φώτης Λυμπερόπουλος, Νότιος Τομέας, Πυρήνας Παλαιού Φαλήρου, ομάδα επεξεργασίας των προτάσεων καταστατικών
-Δημήτρης Φωτόπουλος, Νότιος Τομέας, Πυρήνας Ηλιούπολης

Κ.Π.