23 Ιουλίου 2012


ΡΑΕ: Μειώστε τα κόστη στον ηλεκτρισμό

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Τη συμπίεση του κόστους παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο να μην υπάρξουν αυξήσεις για τους καταναλωτές, την απελευθέρωση της αγοράς ώστε να εναρμονιστεί με τις κοινοτικές οδηγίες, την ισότιμη πρόσβαση όλων των παικτών στους λιγνίτες και τα νερά, την άρση των στρεβλώσεων στα τιμολόγια και την ενίσχυση των αλλαγών στην αγορά του φυσικού αερίου, προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία δημοσιοποίησε τις προτάσεις της για την αναδιοργάνωση της αγοράς.
Οι βασικές αλλαγές που προτείνει η ΡΑΕ χωρίζονται ως εξής:


Χονδρεμπορική αγορά:

1. Υιοθέτηση του γαλλικού μοντέλου NOME που περιλαμβάνει πώληση φθηνών πακέτων ενέργειας λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής...
παραγωγής που θα διανέμονται σε πελάτες λιανικής, με την μορφή προθεσμιακών συμβολαίων.
2. Κατάργηση ανάλογα με την πορεία απελευθέρωσης της αγοράς του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους.
3. Επανασχηματισμό του μηχανισμού διασφάλισης ισχύος με γνώμονα τη βιώσιμη και αποδοτική συνύπαρξη συμβατικών μονάδων και ΑΠΕ.
4. Κατάρτιση κώδικα διαχείρισης υδροηλεκτρικών σταθμών, ώστε να μην είναι δυνατή η χειραγώγηση των τιμών στην αγορά.
5. Δημιουργία φορέα κάλυψης και φορέα εκκαθάρισης για το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών της αγοράς ΑΠΕ. Επανεξέταση των οικονομικών κινήτρων και των μηχανισμών στήριξης, των ποσοτικών στόχων σε σχέση με το μείγμα, την τεχνολογική ωριμότητα και τους ρυθμούς διείσδυσης των τεχνολογιών, με γνώμονα την επίτευξη των εθνικών στόχων για συμμετοχή των ΑΠΕ αλλά και τη συγκράτηση του ειδικού τέλους.


Λιανική αγορά

1. Άρση των στρεβλώσεων στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια. Για παράδειγμα η κλίμακα 0 -800 θα πρέπει να ενσωματωθεί και στις επόμενες κλίμακες. Επίσης θα πρέπει να εξομαλυνθεί η κατανομή των ΥΚΩ στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών.
2. Εξάμηνη επανεξέταση των τιμών ώστε να αντανακλούν τις πιθανές αλλαγές στα κόστη.
3. Απεμπλοκή από την είσπραξη τελών υπέρ τρίτων.
4. Μείωση της φορολόγησης.


Αναδιάρθρωση αγοράς

Η ΡΑΕ καταγράφει τα σοβαρά προβλήματα και τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρισμού και υπογραμμίσει ότι πρέπει να αναδιαρθρωθεί η αγορά βάσει συγκεκριμένων αρχών όπως η δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου μοντέλου, η ανάπτυξη συνθηκών ανταγωνισμού, η διατήρηση της επάρκειας και της αξιοπιστίας του συστήματος και συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ. Έτσι προτείνονται τροποποιήσεις σε τρεις κατηγορίες:


* Στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να αναδιαρθρωθούν

Π.χ. Τροποποίηση του αλγόριθμου επίλυσης της αγοράς, διαχωρισμός αγοράς ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών, μετατροπή των δημοπρασιών βραχυχρόνιων δικαιωμάτων διασυνδέσεων σε έμμεσες, δημιουργία ενδοημερήσιας αγοράς, αντικατάσταση ή κατάργηση του μηχανισμού κάλυψης μεταβλητού κόστους κλπ.


* Στοιχεία που κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστούν

1. Συμμετοχή στην αγορά/ διμερή συμβόλαια φυσικής παράδοσης
2. Εκκαθάριση εξισορροπούμενης ενέργειας
3. Μηχανισμός διασφάλισης επαρκούς ισχύος


* Δομικές αλλαγές για τη βελτίωση του ανταγωνισμού

1. Πρόσβαση τρίτων σε ενεργειακούς πόρους που διαχειρίζεται η ΔΕΗ αποκλειστικά
2. Απόσυρση παλαιών, μη αποδοτικών μονάδων της ΔΕΗ
3. Σύναψη συμβάσεων διαθεσιμότητας ισχύος μεταξύ ΔΕΗ και λοιπόν συμμετεχόντνων ή θέσπιση μηχανισμών ανταλλαγής ή δημοπράτησης ενεργειακών προθεσμιακών προϊόντων
4. Εξέταση του τρόπου συμμετοχής των ΑΠΕ στην αγορά.
Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: